IMG_2459
Januar_2019_18999724
Januar_2019_19123555
IMG_2725

Lek

Vi ser på leken som det grunnleggende fokusområdet i vår pedagogikk. Leken tilhører barndommen, noe vi skal bevare i vår barnehage. Leken har en egenverdi og vi må ikke glemme at det lekende barnet er et mål i seg selv. Professor i barnehagepedagogikk Berit Bae (radiointervju, Ekko, 2015) sier at leken er en gullgruve og helt livsnødvendig for barn. Leken er det barna dedikerer all sin tid og energi på. Bae er bekymret for at leken i barnehagen svekkes på bekostning av mer formell læring og sier at leken blant annet gir barna viktig førstehåndserfaringer med konsentrasjon, noe som er spesielt viktig å ha med seg når man begynner på skolen, da mange barn i dag sliter med konsentrasjonsproblemer.

I Rammeplanen for barnehagen (kunnskapsdepartementet, 2017) er det anerkjent at leken skal ha en egenverdi i barnas liv, og at det er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Rammeplanen legger med andre ord opp til at leken er viktigere enn bare å være lek, man har et utbytte av den, nemlig læring. For et barn vil ikke læringen være et mål i seg selv, men en følge av leken. Som voksne ser vi nytten i å lære seg å gi og ta, vente på tur, empati, fin og grovmotoriske ferdigheter, sette grenser for seg selv og andre og ikke minst å utvikle sin fantasi. Vi voksne har kunnskapen om at alt dette kan barna lære gjennom leken.

Gjennom leken utvikler barna også sin sosiale kompetanse. Rammeplan (KD, 2017) sier at sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre. Gjennom sosialt samspill utvikles både ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Sosialt samspill handler om å kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen er sentral for at enkeltbarnet skal lykkes og trives, bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Et barn som samhandler godt med andre kan både tilpasse seg fellesskapet, og være en synlig deltaker som hevder sin plass (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/5-Sosial-kompetanse/)

I Nordre Åsen kanvas barnehage tar vi leken på alvor. Det er vår jobb å se til at alle barn får oppleve lek sammen med andre barn. Når vi ser at barn leker over lengre tid med rekvisitter, roller og engasjement vet vi at de er oppslukt av leken og de har glemt tid og sted. Allikevel er ikke leken så enkel. Det kan være mange hindringer som gjør at leken ikke flyter som barna vil. Kanskje det spesifikke rommet er opptatt, lekekameraten er syk, flere barn vil være med i leken enn det vanlige, eller at det oppstår konflikter innad. Da er voksenrollen viktig for å veilede barna i leken. Gjennom konflikthåndtering og tilrettelegging av gode lekerom med riktige rekvisitter kan de voksne hjelpe barna med å bevare fremdriften i leken. Ikke alle barn syns det er like enkelt å komme inn i lek, her har de voksne et spesielt ansvar for å hjelpe barnet inn i leken.