Mars_2019_22140568
September_2018_14534390
November_2018_16973876

Barnekultur

Barnehagen er en viktig arena for barnekultur, for voksnes kulturformidling til barna, for barns egen lekekultur og for kulturmøter mellom barn og voksne. Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn og rommer voksnes kulturprodukter for barn som musikk, litteratur, teater, kunstutstillinger, konserter, tv-programmer, filmer og andre kulturprodukter som har barn som målgruppe.

«…barnehagen skal  formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap»( Barnehageloven §2)

I vår barnehage formidler vi vår kulturarv gjennom bl.a. eventyr.  Vi voksne er opptatt av eventyr og forteller gjerne et eventyr uten hjelp av tekst, men heller med konkreter, flanellograf og språkesker. Dette gir historien mer liv og hjelper barna til å skape egne bilder. Barn utvikler sin forestillingsevne og fantasi samtidig som de blir verbalt dyktige og har lettere for å forstå det abstrakte. Alt dette fremmer den intellektuelle utviklingen.

Vi leser også både enkle og mer avanserte bøker i små og store grupper. Vi legger vekt på stemmebruk, kroppsspråk og humor når vi leser bøker for å vekke interesse hos barna. Fellesskapet som oppstår mellom fortelleren og barna, stimulerer til fantasi og kreativitet. Ved å lytte til muntlig fortelling tilegner barna seg fortellerkompetanse. I det litterære innholdet i fortellingene møter barnet sin egen kulturarv både fra fortid og nåtid. Barna har tilgang til bøker på avdelingene.                                                                                           

Vi bruker mye sang, musikk, rim og regler, som også er viktig for språkutviklingen hos barn. Vi liker å lære barna nye og gamle sanger. En del av barnekulturen i Norge er å lære tradisjonelle barnesanger som eks. Bæ, bæ lille lam, Mikkel rev, Bro bro brille, men også sanger barna lærer via andre arenaer.

Vi har ofte tradisjonelle barneleker i utetiden. Dette er en arena hvor barn og voksne møtes og leker sammen på mer eller mindre like vilkår.